Podvojné a jednoduché účtovníctvo

Poznáme dve sústavy účtovníctva, a to jednoduché a podvojné účtovníctvo. Vedenie účtovníctva, ako aj to, kto ho musí viesť a akým spôsobom, je upravené v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo je typ účtovníctva, ktoré musí využívať každý, kto je obchodnou spoločnosťou (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.) alebo fyzickou osobou zapísanou do obchodného registra dobrovoľne alebo povinne a taktiež družstvá. Podvojné účtovníctvo môžeme taktiež označovať ako dvojité účtovníctvo, dopika, účtovníctvo, sústava podvojného/dvojitého účtovníctva.

Ako sa účtuje
Účtuje sa v podobe podvojných zápisov. Každý účtovný prípad sa musí zaúčtovať najmenej na dvoch účtoch, a to tak, že raz je na ľavej strane (MD) a raz na pravej strane (D). Súvzťažné účty sú také, na ktorých sa účtujú rovnaké účtovné prípady. Súvzťažné zápisy sú zápisy o účtovných prípadoch na oboch stranách najmenej dvoch účtov.

K tomu slúži  Rámcová účtová osnova pre podnikateľov, ktorá má 235 účtov. V reále používa bežný podnikateľ ani nie polovicu. Výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) je v podvojnom účtovníctve rozdiel výnosov a nákladov. Dôležité je to pri zisťovaní základu dane z príjmov. V podvojnom účtovníctve je potrebné vedieť, že ak vznikne výnos, nevznikne hneď aj príjem.

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo (alebo sústava jednoduchého účtovníctva) je typ účtovníctva, ktoré nie je v pravom slova zmysle účtovníctvo, nakoľko sa neúčtuje na účtoch. Je podstatne jednoduchšie, pretože ide len o porovnávanie príjmov a výdavkov.  Podvojné účtovníctvo je povinné pre vybrané subjekty. Jednoduché nie je povinné a je na vás, či si ho zvolíte, ak to povoľuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Môže sa jednať o fyzickú osobu nezapísanú do obchodného registra (napríklad živnostník, tlmočník, advokát, znalec, lekár, geodet, stavebný inžinier…)

Ako sa účtuje
V tomto prípade je dôležité, aby bol známy majetok a záväzky na začiatku a na konci sledovaného obdobia. V priebehu sledovaného obdobia sa vedú aj rôzne účtovné knihy a evidencia príjmov a výdavkov.

Účtuje sa v týchto účtovných knihách:

  • peňažný denník
  • kniha pohľadávok
  • kniha záväzkov
  • pomocné knihy

Účtovnú závierku pri používaní jednoduchého účtovníctva tvoria:

  • výkaz o majetku a záväzkoch
  • výkaz o príjmoch a výdavkoch