Často kladené otázky

Ktorý zákon upravuje účtovníctvo na Slovensku?

Hlavná právna norma, ktorá upravuje na Slovensku účtovníctvo,  je zákon č. 431/2002 o účtovníctve

Ako delíme účtovníctvo?

Základná deľba:
– finančné účtovníctvo
– manažérske účtovncitvo

Rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom

Jednoduché účtovníctvo

Môžeme ho taktiež nazývať aj daňové účtovníctvo. Pri jednoduchom účtovníctve sa nepoužívajú účty, takže nejde o klasické účtovníctvo. Jedná sa o zápis peňažných príjmov a výdavkov v peňažnom denníku, taktiež zahŕňa evidenciu majetku a ostané pomocné knihy. Hospodársky výsledok je rozdiel medzi peňažnými príjmami a výdavkami.

Jednoduché účtovníctvo môžu používať:

– živnostníci, fyzické osoby (podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri)
– občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov, cirkvi a náboženské spoločnosti …

Podvojné účtovníctvo:
Podvojné účtovníctvo sú povinné používať všetky subjekty zapísané v obchodnom registri. Účtuje sa podvojne, to znamená, že operácie sa zúčtujú na dvoch účtoch, a to na opačných stranách. Zjednodušenie, účtuje sa na strane MD (má dať) a strane DAL.

Na strane MD sú prírastok aktív, úbytok pasív a náklady. Na strane DAL je úbytok aktív, prírastok pasív a výnosy.

Máte záujem o vedenie účtovníctva?