Poradenstvo

Účtovanie fondov a grantov Vieme zastrešiť celú agendu spojenú s účtovaním a evidenciou externých zdrojov financovania vrátane metodického usmernenia podľa konkrétnych výziev/oblastí:

  • Dotácie zo štátneho rozpočtu (obce, VUC, neziskové org.)
  • Nenávratné finančné príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov
  • Príspevky z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
  • Dary
  • Granty z medzinárodných zmlúv

Spoločnostiam poskytujeme komplexné služby od získania nového prevádzkového alebo investičného kapitálu prostredníctvom finančnej optimalizácie až po M&A

Komplexná finančná analýza spoločnostI

Reštrukturalizácia záväzkov

Optimalizácia pracovného kapitálu

Reporting, Controling, Veľké dáta

Startups

Investičné a podnikateľské plány

Finančné modely

Financovanie

Banky

Fondy (EÚ/súkromné)

Crowdfunding

M&A

Oceňovanie spoločnosti

Príprava spoločnosti na odchod